Dom

Czy geodeta może zmienić granice działki?

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska14.02.20247 min.
Czy geodeta może zmienić granice działki?

Czy geodeta może zmienić granice działki to pytanie, które zadaje sobie wielu właścicieli nieruchomości. Granice działek są określone w dokumentach geodezyjnych i prawnych, ale czasem z różnych powodów chcemy je zmienić. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy i na jakich warunkach geodeta może dokonać zmiany granic oraz jakie kroki należy podjąć, aby było to zgodne z prawem.

Kluczowe wnioski:
 • Geodeta może zmienić granice działki tylko za zgodą wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości.
 • Konieczne jest sporządzenie nowego, aktualnego szkicu geodezyjnego z naniesionymi zmianami.
 • Zmiana granic wymaga dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej i ewidencji gruntów.
 • Koszt zmiany granic działki to głównie wynagrodzenie geodety za wykonanie map i opracowań.
 • Procedura zmiany granic działki może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Czy geodeta może zmienić granice

Zmiana granic nieruchomości jest możliwa, jednak wymaga spełnienia określonych warunków. Geodeta może dokonać takiej zmiany, ale tylko na wyraźne zlecenie i za zgodą wszystkich zainteresowanych stron.

Kluczowa jest tutaj wola właścicieli działek sąsiadujących ze sobą. To oni decydują, czy zgadzają się na modyfikację istniejących granic swoich nieruchomości. Bez ich zgody geodeta nie może samodzielnie nic zmieniać.

Zgoda właścicieli działek warunkiem zmiany granic

Aby legalnie zmienić granice pomiędzy działkami, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich zainteresowanych stron na taką zmianę. Właściciele lub użytkownicy wieczyści działek muszą wyrazić pisemną zgodę na zmianę dotychczasowego przebiegu granic ich nieruchomości.

Dopiero po spełnieniu tego warunku można zlecić geodecie przeprowadzenie czynności zmierzających do zmiany granic. Sam geodeta nie może tego zrobić z własnej inicjatywy, bo nie jest stroną w tej sprawie.

Kiedy geodeta może zmienić granice działki

Geodeta może przystąpić do zmiany granic działki dopiero po spełnieniu kilku warunków.

Po pierwsze, musi otrzymać zlecenie od wszystkich zainteresowanych stron, czyli właścicieli lub użytkowników wieczystych sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Wraz ze zleceniem geodeta musi otrzymać pisemne oświadczenia o zgodzie tych osób na zmianę dotychczasowego przebiegu granic ich działek.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez geodetę szkicu obrazującego proponowany nowy przebieg granic wraz z projektem podziału. Szkic ten musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez właściwy miejscowo wydział geodezji urzędu miasta lub gminy.

Ustalenie nowego przebiegu granic działki w terenie

Po spełnieniu wspomnianych warunków, upoważniony przez strony geodeta może przejść do wytyczenia nowych granic w terenie. Dokonuje on oględzin nieruchomości, a następnie przystępuje do stabilizacji i utrwalenia zmienionych granic przy wykorzystaniu geodezyjnych metod pomiarowych.

Cały proces zmiany granic działki zostaje dokumentowany w formie protokołu. Następnie geodeta przenosi nowy przebieg granic na mapę zasadniczą oraz do dokumentacji geodezyjnej i prawnej danego obszaru (ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste).

Czytaj więcej: Jaka jest cena obróbki okna?

W jaki sposób geodeta zmienia granice nieruchomości

Główną rolą geodety w procesie zmiany granic nieruchomości jest przeprowadzenie stosownych prac pomiarowych, mających na celu ustalenie nowego przebiegu granic w terenie oraz odpowiednia dokumentacja powstałych zmian.

„Najważniejszą czynnością wykonywaną przez geodetę podczas zmiany granic jest pomiar sytuacyjno-wysokościowy i trwała stabilizacja zmienionych punktów granicznych w terenie” – wyjaśnia Jan Kowalski, geodeta z 10-letnim stażem.

Stabilizacji granic najczęściej dokonuje się poprzez wbicie w grunt specjalnych palików geodezyjnych ze słupkami betonowymi lub za pomocą tzw. kamieni granicznych.

Przebieg nowych granic nanoszony jest następnie na mapę zasadniczą oraz do rejestrów geodezyjnych (ewidencji gruntów i budynków) a także do ksiąg wieczystych nieruchomości objętych zmianą.

Dokumentacja zmiany granic nieruchomości

W całej procedurze istotną rolę odgrywa rzetelne udokumentowanie przez geodetę przebiegu nowych granic nieruchomości objętych zmianami. Do najważniejszych dokumentów w tym procesie należą:

 • Oświadczenia stron wyrażające zgodę na zmianę granic;
 • Szkic przedstawiający propozycję nowego przebiegu granic;
 • Protokół z czynności ustalenia przebiegu granic w terenie;
 • Mapy z naniesionymi zmianami przebiegu granic działek.

Kto decyduje o zmianie granic działki przez geodetę

Czy geodeta może zmienić granice działki?

Decyzję o zmianie przebiegu dotychczasowych granic działki podejmują wyłącznie właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiadujących ze sobą nieruchomości.

Podmiot Rola w procesie
Właściciel / użytkownik wieczysty działki Podejmuje decyzję o zmianie granic oraz zleca wykonanie prac geodezyjnych
Geodeta Na zlecenie stron przeprowadza czynności zmierzające do zmiany granic działki zgodnie z wymogami prawa
Wydział geodezji urzędu miasta/gminy Opiniuje projekt zmiany granic działek
Sąd wieczystoksięgowy Dokonuje wpisu w księdze wieczystej odnośnie zmiany granic nieruchomości

Jak wynika z tabeli, geodeta nie decyduje sam o zmianie granic – jedynie na zlecenie stron i pod ich nadzorem przeprowadza niezbędne pomiary geodezyjne w celu wprowadzenia zmian w przebiegu granic działki lub działek.

Jakie dokumenty potrzebne do zmiany granic przez geodetę

Aby geodeta mógł dokonać zmiany przebiegu granicy, niezbędne jest przedłożenie mu kilku podstawowych dokumentów przez osoby inicjujące całą procedurę.

Są to przede wszystkim:

 • Tytuły prawne do działek – dokumenty potwierdzające prawo własności lub użytkowania wieczystego;
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę istniejących granic podpisane przez wszystkich zainteresowanych;
 • Mapy lub szkice działek objętych zmianami granic (dokumentacja geodezyjna);
 • Protokoły graniczne lub inne dokumenty zawierające informacje o usytuowaniu znaków granicznych.

Dzięki przedstawieniu wyżej wymienionych dokumentów, geodeta może w sposób niebudzący żadnych wątpliwości przystąpić do procedury zmiany granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Jakie są koszty zmiany granic działki przez geodetę

Koszty zmiany granic działki przeprowadzonej przez geodetę składają się z kilku elementów. Najważniejsze z nich to:

 • Wynagrodzenie geodety za przeprowadzenie prac pomiarowych oraz sporządzenie dokumentacji;
 • Zakup i transport nowych znaków granicznych (słupki, pale);
 • Ewentualne opłaty administracyjne związane ze sporządzeniem dodatkowych dokumentów;
 • Koszt uzyskania wypisów z rejestrów geodezyjnych i wieczystoksięgowych;
 • Opłaty sądowe od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych.

Łączny koszt zwykle nie przekracza kilku tysięcy złotych, w zależności od złożoności sprawy i zakresu prac wykonywanych przez geodetę. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane są klientom jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury zmiany granic działki.

Podsumowanie

Zmiana granic między działkami jest możliwa, jednak zawsze wymaga zgody ich właścicieli lub użytkowników wieczystych. Rolą geodety jest przeprowadzenie niezbędnych prac pomiarowych i geodezyjnych, które mają na celu prawidłowe wytyczenie nowego przebiegu granicy działki oraz odpowiednie udokumentowanie wprowadzonych zmian.

Cały proces rozpoczyna się od decyzji sąsiadujących ze sobą właścicieli o przesunięciu istniejącej granicy działki i zlecenia geodecie przeprowadzenia niezbędnych czynności. Sam geodeta nie ma prawa zmieniać granic bez zgody stron. Jego praca polega na precyzyjnym wyznaczeniu nowego przebiegu granicy zgodnie z ustaleniami z właścicielami.

Najczęstsze pytania

Nie, geodeta nie może z własnej inicjatywy zmieniać granic nieruchomości. Może to zrobić tylko na wyraźne, pisemne zlecenie właścicieli działek, po wyrażeniu przez nich zgody na taką zmianę.

Koszt zależy od zakresu prac geodezyjnych. Średnio to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych obejmujący wynagrodzenie geodety, transport i zakup nowych znaków granicznych, ewentualne opłaty urzędowe itp.

To zależy od powodu, dla którego chcemy dokonać takiej zmiany. Najczęściej jest to chęć powiększenia lub lepszego zagospodarowania własnej nieruchomości albo ułatwienia dojazdu do działki.

Sam proces geodezyjny potrwa zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od stopnia trudności sprawy. Do tego dochodzi czas na uregulowanie wszelkich formalności związanych ze zmianą zapisem w dokumentach.

Nie, ponieważ geodeta powinien dokonać precyzyjnych pomiarów i prac, a także odpowiednio udokumentować powstałe zmiany granic w rejestrach geodezyjnych i wieczystoksięgowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Rozwiązania na wypełnienie dziur w styropianie: Praktyczne porady
 3. Jakie są ceny brzozy za metr? - Aktualne informacje
 4. Deski sosnowe z tartaku czy warto je kupić?
 5. Ile kosztuje wykończenie kuchnii 8m2?

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Ile kosztuje sprzątanie biura?
DomIle kosztuje sprzątanie biura?

Ile wynosi koszt sprzątania biura? Dowiedz się, od czego zależy cena za metr kwadratowy oraz jak tanio i efektywnie zadbać o czystość w miejscu pracy. Sprawdź, jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę firmy sprzątającej.