Dom

Pozwolenie wodnoprawne - Wymogi prawne dotyczące korzystania z wód

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska12.02.20245 min.
Pozwolenie wodnoprawne - Wymogi prawne dotyczące korzystania z wód

Pozwolenie wodnoprawne jest kluczowym dokumentem regulującym kwestie związane z korzystaniem z zasobów wodnych. W artykule wyjaśnimy, jakie rodzaje przedsięwzięć wymagają uzyskania takiego pozwolenia, jak przebiega procedura jego wydania oraz jakie konsekwencje grożą za naruszenie obowiązujących przepisów.

Kluczowe wnioski:

 • Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. przy poborze wód powierzchniowych lub podziemnych.
 • Decyzję wydaje właściwy organ administracji w drodze decyzji administracyjnej.
 • Brak wymaganego pozwolenia grozi karą pieniężną.
 • Pozwolenie określa m.in. cel i zakres korzystania z wód.
 • Dokument może zostać cofnięty lub ograniczony jego zakres.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest kluczowym dokumentem regulującym kwestie związane z korzystaniem z zasobów wodnych w Polsce. Określa ono warunki, na jakich można pobierać wodę z wód powierzchniowych lub podziemnych, odprowadzać ścieki do wód lub do ziemi oraz wykonywać urządzenia wodne.

Pozwolenie wymagane jest zarówno przy poborze wód na cele przemysłowe, rolnicze oraz realizacji inwestycji, jak i dla potrzeb gospodarstw domowych. Obejmuje także regulację cieków wodnych, budowę stawów, a nawet odwodnienia budynków i budowli.

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

wodne regulacje, pozwolenie wodnoprawne - kiedy jest konieczne uzyskanie tego rodzaju decyzji administracyjnej? Otóż, zgodnie z polskim prawem, pozwolenie takie wymagane jest przy:

 • poborze wód powierzchniowych lub podziemnych
 • piętrzeniu, retencjonowaniu lub regulacji wód powierzchniowych
 • wykonaniu urządzeń wodnych
 • wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
 • regulacji wód oraz zmianie ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód
 • wykonaniu innych robót lub obiektów budowlanych, które mogą spowodować trwałe zmiany w obrębie koryt cieków naturalnych lub sztucznych, wielkości przepływów, poziomu lustra wód podziemnych lub na gruntach przylegających do wód

Jak widać, katalog inwestycji i działań wymagających pozwolenia jest dość szeroki. W praktyce urzędy często wymuszają konieczność jego uzyskania nawet przy stosunkowo niewielkich ingerencjach w środowisko wodne.

Istotne czynniki wpływające na pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne powinno precyzyjnie określać możliwości, zakres i warunki korzystania z wód. Organ wydający pozwolenie decyduje o tym na podstawie całokształtu okoliczności. Musi przede wszystkim wziąć pod uwagę, jaki cele będzie realizował wnioskodawca.

Kluczowe znaczenie odgrywa również zasada racjonalnego gospodarowania wodami. Oznacza ona, że przyznane możliwości korzystania z zasobów wodnych nie mogą zakłócać naturalnego funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Ponadto brana jest pod uwagę ochrona wód przed zanieczyszczeniem, potencjalne zagrożenie powodziowe, czy występowanie na danym terenie chronionych gatunków zwierząt i roślin.

Procedura składania wniosku o pozwolenie wodnoprawne

Formalnie rzecz ujmując, pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamierzonej inwestycji organu administracji, np. starosty.

Podanie powinno precyzyjnie określać:

 • rodzaj i parametry planowanych do wykonania urządzeń wodnych
 • cel oraz zakres korzystania z wód
 • rodzaj i ilość ścieków do wprowadzania do wód lub do ziemi
 • stan prawny nieruchomości, na których zamierza się realizować inwestycję
 • termin wykonania zamierzonych robót lub użytkowania urządzeń wodnych

Do wniosku muszą zostać dołączone także załączniki graficzne (mapy sytuacyjne), raport o oddziaływaniu na środowisko i inne dokumenty w zależności od specyfiki sprawy.

Czytaj więcej: Kwiaty wieloletnie do ogrodu - inspiracje do ogrodu

Podstawy prawne regulujące pozwolenia wodnoprawne

Najważniejszym aktem normatywnym regulującym zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest ustawa Prawo wodne. Szczegółowe kwestie doprecyzowuje także szereg rozporządzeń.

Przepisy dotyczące pozwoleń wodnoprawnych znajdują się w dziale IV ustawy Prawo wodne, w artykułach od 131 do 154. Regulują one m.in. tryb postępowania administracyjnego, warunki cofnięcia, wygaszenia i ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, obowiązek przedkładania organom wyników pomiarów ilości pobranej wody oraz wprowadzanych do wód ścieków.

Należy podkreślić, że pozwolenie wodnoprawne ma charakter cywilnoprawny. Uprawnia więc wnioskodawcę do korzystania z wód, a jego uzyskanie nie zwalnia z konieczności spełnienia innych wymogów przewidzianych przepisami budowlanymi, ochrony środowiska czy planowania przestrzennego.

Tryb postępowania administracyjnego

Pozwolenie wodnoprawne - Wymogi prawne dotyczące korzystania z wód

Organ wydający pozwolenie wodnoprawne prowadzi postępowanie administracyjne. Oznacza to konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym etapie.

Przed wydaniem decyzji organ zobowiązany jest m.in. do:

 • wezwania stron do uzupełnienia ewentualnych braków podania
 • zebrania niezbędnych opinii i uzgodnień
 • umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń

Po zakończeniu postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, na którą służy stronom odwołanie. Podlega ona również ewentualnej kontroli sądu administracyjnego.

Rodzaj decyzji Organ wydający
W I instancji starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
W II instancji Samorządowe Kolegia Odwoławcze lub Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Skutki braku pozwoleń wodnoprawnych

Prowadzenie robót lub eksploatacja urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego stanowi wykroczenie. Podlega karze grzywny.

Ponadto organ nadzoru wodnego ma prawo:

 • nakazać przywrócenie stanu poprzedniego, a w razie niewykonania nakazu - zlecić wykonanie tych czynności na koszt osoby odpowiedzialnej
 • nałożyć obowiązek usunięcia negatywnych skutków w środowisku wynikających z nielegalnego korzystania z wód
 • cofnąć oczywiście nielegalnie uzyskane pozwolenie wodnoprawne

W skrajnych przypadkach, działanie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.

Podsumowanie

Pozwolenie wodnoprawne jest kluczowe przy wszelkich wodnych regulacjach i ingerencji w zasoby wód powierzchniowych oraz podziemnych. W tekście omówiono kiedy jest wymagane, jak przebiega procedura jego wydania, na jakich zasadach określane są warunki korzystania z wód oraz jakie konsekwencje grożą za działania bez pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne reguluje m.in. pobór wody, odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, regulacje cieków wodnych, budowle piętrzące oraz szereg innych robót i obiektów ingerujących w zasoby wodne. Decyzję wydają organy administracji publicznej na wniosek inwestora.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Przewodnik zakupowy - jakie biurko do domu wybrać, aby łączyć funkcjonalność z designem?
 3. Czym wyrównać posadzkę? Najlepsze metody dla projektu remontowego
 4. Jakie są ceny brzozy za metr? - Aktualne informacje
 5. Brudny róż: 10 pomysłów na eleganckie i kobiece wnętrza

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły