Mieszkanie

Co musisz wiedzieć o dokumencie potwierdzającym oddanie budynku do użytku

Autor Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska12.02.20245 min.
Co musisz wiedzieć o dokumencie potwierdzającym oddanie budynku do użytku

Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania jest kluczowym dokumentem w procesie inwestycyjnym. Bez tego dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie można rozpocząć użytkowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego.

Kluczowe wnioski:

 • Dokument oddania do użytkowania potwierdza zgodność wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.
 • Aby uzyskać dokument oddania do użytkowania, inwestor musi złożyć kompletny wniosek do właściwego organu nadzoru budowlanego.
 • Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub odmowie takiego pozwolenia.
 • Budynek objęty decyzją o pozwoleniu na użytkowanie może być oddany do samodzielnego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji może skutkować odmową wydania dokumentu potwierdzającego oddanie budynku do użytkowania.

Dokument poświadczający zgodność budynku

Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania jest formalnym potwierdzeniem, że budynek został wybudowany zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. Bez takiego dokumentu wydanego przez organ nadzoru budowlanego nie można rozpocząć użytkowania nowego obiektu.

Aby uzyskać dokument oddania do użytkowania, inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Najważniejszym z nich jest oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.

Zawartość dokumentu

Dokument potwierdzający oddanie do użytkowania zawiera m.in. dane identyfikujące inwestora, adres nieruchomości wraz z księgą wieczystą, powierzchnię użytkową i kubaturę budynku. Oprócz tego są w nim zawarte informacje o przeznaczeniu całego obiektu oraz poszczególnych lokali.

Ponadto dokument precyzuje, czy budynek może być użytkowany w całości, czy też w części. Zamieszcza się w nim również ewentualne dodatkowe uwagi organu.

Procedura uzyskania dokumentu oddania budynku

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego oddanie budynku do użytkowania wymaga przejścia określonej ścieżki formalno-prawnej. Obejmuje ona przygotowanie i złożenie stosownego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, a następnie wydanie pozytywnej decyzji przez właściwy organ.

Procedura rozpoczyna się od zebrania kompletu dokumentów i złożenia ich we właściwym urzędzie. Należy sprawdzić dokładnie, czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone, gdyż braki formalne mogą wydłużyć cały proces.

Najważniejsze jest dokładne sprawdzenie kompletności składanych dokumentów jeszcze przed złożeniem wniosku.

Kontrola organu nadzoru budowlanego

Kluczowym etapem procedury jest kontrola organu nadzoru budowlanego, który sprawdza zgodność wykonanych robót z projektem budowlanym. Kontrolerzy zapoznają się ze złożonymi dokumentami i przeprowadzają oględziny na miejscu budowy.

Mogą przy tym żądać uzupełnienia dokumentacji oraz dodatkowych wyjaśnień od inwestora. Wszystkie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości muszą zostać usunięte przed wydaniem decyzji.

Czytaj więcej: Czy istnieje możliwość odliczenia VAT za remont mieszkania?

Wymagane dokumenty do pozwolenia na użytkowanie

Aby otrzymać pozwolenie na użytkowanie nowego budynku, inwestor musi złożyć określony zestaw dokumentów do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
 • Dziennik budowy
 • Aktualną mapę geodezyjną powykonawczą
 • Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Liczba egzemplarzy kompletu dokumentów 2 lub 4
Czas na wydanie decyzji przez organ maksymalnie 21 dni

W przypadku braku kompletu dokumentów wniosek może zostać pozostawiony bez rozpoznania. Dlatego tak ważne jest ich dokładne przygotowanie jeszcze przed złożeniem.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku

Co musisz wiedzieć o dokumencie potwierdzającym oddanie budynku do użytku

Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania nosi nazwę "decyzja o pozwoleniu na użytkowanie". Jest to dokument wydawany przez organ nadzoru budowlanego, który stwierdza spełnienie warunków prawa budowlanego.

Decyzja taka określa: przeznaczenie i lokalizację budynku, jego kubaturę i powierzchnię użytkową poszczególnych lokali. Zawiera ona szereg danych techniczno-użytkowych na temat obiektu.

Pozwolenie na użytkowanie może dotyczyć całego budynku lub tylko jego części - jeśli np. nadal trwają prace wykończeniowe. Ważne, aby wszystkie lokale mieszkalne były całkowicie wykończone.

Od decyzji organu przysługuje odwołanie do instancji wyższej, czyli wojewody. Dotyczy to zarówno pozytywnego rozstrzygnięcia, jak i ewentualnej odmowy.

Opłaty związane z oddaniem budynku do użytku

Z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego oddanie budynku do użytkowania wiąże się konieczność wniesienia dwóch opłat urzędowych:

 • Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu

Pierwsza z opłat jest stała i wynosi 10 zł od każdej wydanej decyzji. Natomiast opłata roczna za użytkowanie wieczyste jest zależna od powierzchni oraz lokalizacji działki. Może wynosić od 0,3% do 3% jej wartości.

Obowiązki inwestora przy oddawaniu budynku

Do obowiązków inwestora budowlanego przy oddawaniu nowego budynku do użytkowania należy:

 • Zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej (woda, prąd, kanalizacja)
 • Uzyskanie wymaganych decyzji i odbiorów wykonanych przyłączy
 • Dokonanie pomiarów i sprawdzeń instalacji, izolacji cieplnej, wentylacji itp.
 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji powykonawczej obiektu
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy

Inwestor odpowiada za prawidłową organizację procesu budowy i jego zgodność z prawem budowlanym. Musi dopilnować wszystkich wymogów formalnych przy oddawaniu obiektu do użytkowania.

Podsumowanie

Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania jest niezbędny, aby rozpocząć eksploatację nowo wybudowanego obiektu. Aby go uzyskać, inwestor musi złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Procedura obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. Dopiero prawidłowo zakończona budowa i spełnienie wszystkich wymogów upoważnia organ nadzoru do wydania pozwolenia na użytkowanie. Dokument ten potwierdza, że budynek może być oddany do bezpłatnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Najczęstsze pytania

Dokument ten jest niezbędny, by móc rozpocząć użytkowanie nowo wybudowanego budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Bez niego obiekt pozostaje niezdatny do eksploatacji.

Organ nadzoru budowlanego ma maksymalnie 21 dni na wydanie decyzji w tej sprawie, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku przez inwestora wraz z wymaganymi dokumentami.

Nie, ponieważ stanowiłoby to naruszenie przepisów prawa budowlanego. Grozi za to kara grzywny. Dlatego konieczne jest uzyskanie tego dokumentu przed rozpoczęciem eksploatacji.

Uprawnionym do tego organem jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, w zależności od rodzaju i wielkości obiektu budowlanego.

Należy przedłożyć m.in. dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, a także potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena elewacji - Jaki jest koszt wykonania elewacji?
 2. Rozwiązania na wypełnienie dziur w styropianie: Praktyczne porady
 3. Co można użyć zamiast kostki brukowej? - Alternatywne materiały
 4. Deski sosnowe z tartaku czy warto je kupić?
 5. Ile kosztuje wykończenie kuchnii 8m2?

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły