6

gru

Wnioski do budżetu Wrocławia 2016 »

Tożsamość

Budżet WrocławiaRazem z Akcją Miasto i Towarzystwem Benderowskim przesłaliśmy przewodniczącemu Rady Miasta oraz radnym poprawki do budżetu miasta na 2016 r.

W naszej opinii budżet Wrocławia w ostatnich latach był w zbyt dużym stopniu ukierunkowany na kwestie wizerunkowe i duże wydarzenia kulturalno – sportowe. Chcielibyśmy, by 2016 rok przebiegł pod znakiem poprawy jakości życia wrocławian i realizacji ich podstawowych potrzeb. W związku z tym proponujemy, by budżet miasta uwzględniał:

 • zmniejszenie korków poprzez intensywne rozwijanie komunikacji zbiorowej (m. in. budowę i zaprojektowanie linii tramwajowych na Psie Pole, Muchobór czy Jagodno, odtworzenie linii nr 16, remont i utrzymanie torowisk) i pieszej (wydzielenie części budżetu na inwestycje piesze),
 • poprawę jakości powietrza i zwiększenie liczby nowych nasadzeń drzew (zwłaszcza w centrum),
 • remonty zabytków i kamienic,
 • rozwój terenów rekreacyjnych, zielonych i sportowych (przede wszystkim dla sportu amatorskiego),
 • zwiększenie kwoty WBO.

Oszczędności (łącznie 64 mln zł) można znaleźć przede wszystkim w wydatkach na promocję i wizerunek (poprawa jakości życia mieszkańców to najlepsza forma promocji Wrocławia!), w mało przejrzystej pozycji “Różne rozliczenia finansowe – wydatki majątkowe”, klubie piłkarskim WKS Śląsk Wrocław oraz w tzw. “Programie rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, który de facto promuje inwestycje deweloperskie zlokalizowane na peryferiach, bez dostępu do komunikacji i usług publicznych.

Suma proponowanych przez nas dodatkowych wydatków oraz postulowanych oszczędności wynosi zero, jest zatem neutralna dla miejskiego budżetu – wierzymy jednak, że przyniesie zdecydowanie pozytywny efekt dla jakości życia mieszkańców miasta.

Postulujemy, by w budżecie na 2016 r. znalazły się następujące pozycje:

 • Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowych na Psie Pole, Jagodno, Muchobór Wielki i Oporów (przez ul. Racławicką) – 10 000 000 zł

Naszym zdaniem ze wszystkich linii tramwajowych wskazanych w Studium Wrocławia z 2010 r. właśnie te powinny powstać jak najszybciej, dlatego w 2016 r. powinny zakończyć się prace koncepcyjne i projektowe. W projekcie budżetu na 2016 r. zarezerwowano 2,6 mln zł na prace koncepcyjne dotyczące linii autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Postulowane 10 mln zł pozwoli z nawiązką opracować podobne koncepcje dla czterech kolejnych wymienionych wyżej tras.

Co więcej, postulujemy stworzenie planu i harmonogramu budowy linii tramwajowych we Wrocławiu na lata 2016 – 2025. W Studium Wrocławia z 2010 r. oraz Planie Generalnym rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu z 2007 r. wskazano potrzebę budowy linii tramwajowych na kilkanaście osiedli w mieście (nie tylko Psie Pole i Muchobór, ale także Maślice, Swojczyce, Ołtaszyn i inne). Najwyższy czas przygotować te inwestycje i wyznaczyć ich czas realizacji. Mieszkańcy powinni dostać wiarygodną informację, kiedy na ich osiedla dotrą tramwaje. Jest to również ważne z punktu widzenia planowania przestrzennego – nowe inwestycje powinny się skupiać w obrębie istniejących i planowanych w ciągu najbliższych 10 lat linii tramwajowych (co jest zgodne z Wrocławską Polityką Mobilności, która mówi, że środkiem realizacji jej celów jest m.in. stymulowanie rozwoju miasta w obszarach dobrze obsługiwanych transportem zbiorowym). Zapewni to dobrą obsługę komunikacyjną nowych domów i miejsc pracy, i polepszy sytuację komunikacyjną w mieście.

 • Zwiększenie puli środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – 10 000 000 zł

Komunikacja zbiorowa musi być głównym elementem wrocławskiego systemu transportowego. Wynika to wprost z zapisów Wrocławskiej Polityki Mobilności (“Kształtowanie zrównoważonej mobilności wymaga przede wszystkim zapewnienia priorytetu dla rozwoju transportu niesamochodowego, albowiem przyszłość mobilna miasta, a także – w dużym stopniu – obszaru metropolitalnego, leży w sprawnym transporcie zbiorowym, rowerowym i ruchu pieszym.”, jeden z celów podstawowych WPM to wzmacnianie roli transportu zbiorowego oraz rowerowego i pieszego jako podstawy zrównoważonego funkcjonowania miasta i obszaru metropolitalnego). Pojazdy MPK powinny jeździć szybko, punktualnie i z odpowiednią częstotliwością, we wszystkich częściach miasta.

Postulujemy m. in.:

* przywrócenie linii tramwajowej nr 16 na trasie Sępolno – Tarnogaj;

* dalsze zwiększenie częstotliwości linii autobusowych 145 i 146 w godzinach szczytu. Te linie znane są z dużych napełnień;

* zwiększenie częstotliwości linii 131, 141 poza godzinami szczytu i w weekendy oraz 136 w weekendy do 20 minut. Obecne kursy co 30 minut trudno nazwać choćby przyzwoitą ofertą;

* stworzenie linii kursującej przez ul. Zakładową i Rychtalską, obsługującej powstające osiedle;

W tym celu potrzebne jest zwiększenie wydatków na transport publiczny co najmniej o 15 mln zł. Wpływy z biletów stale wzrastają, nie idzie za tym jednak wzrost środków na utrzymanie komunikacji. Warto podkreślić, że inwestycja w zwiększenie ilości kursów zostanie częściowo pokryta przez inkrementalną sprzedaż biletów, przychody z której szacujemy na 5 mln złotych – co oznacza konieczną inwestycję netto w wysokości 10 mln złotych

 • Zwiększenie puli środków na utrzymanie torowisk i zwrotnic z 10 do 15 mln zł – 5 000 000 zł

Nie może być tak, że tramwaje wykolejają się z uwagi na zły (albo niewystarczająco dobry) stan torowisk, dlatego potrzebne są poważniejsze inwestycje w ich bieżące utrzymanie. Mimo że stan techniczny torów tramwajowych od 2013 do 2014 poprawił się (spadek tych w złym i bardzo złym stanie z 7,4% do 6,3% oraz wzrost tych w dobrym i bardzo dobrym z 76,28 % do 77,26 %), to jednak ich stan jest nadal niewystarczający, bo wciąż zbyt często zdarzają się wykolejenia. Powinniśmy dążyć, by torów w złym i bardzo złym stanie nie było wcale, jak również powinniśmy dążyć, by tory w średnim stanie stały się co najmniej dobre. Dzięki temu komunikacja publiczna będzie bardziej niezawodna, a podróż nią – bezpieczniejsza. A Wrocławska Polityka Mobilności mówi, że jednym z podstawowych jej celów jest wzrost poziomu bezpieczeństwa przemieszczania się.

Postulujemy zwiększenie kwoty przeznaczanej na bieżące utrzymanie torowisk o 5 mln złotych rocznie, z czego 3.667 mln z przesunięcia z “programu poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, co oznacza jego uszczuplenie o mniej niż 10%. Taki podział środków na utrzymanie infrastruktury będzie lepiej odzwierciedlał faktyczny udział przewozu szynowego we wszystkich podróżach w mieście (podróże szynowe stanowią 15,44% wszystkich podróży w naszym mieście wg Badań Ruchu z 2010 r.) i będzie bardziej spójny z priorytetami miasta dotyczącymi promocji komunikacji zbiorowej.

 • Wydzielenie torowisk tramwajowych i buspasów – 1 000 000 zł

To jeden z najprostszych i najtańszych sposobów na poprawę oferty MPK. Pasy dla komunikacji zbiorowej warto wydzielić we wszystkich możliwych miejscach, aby komunikacja wyraźnie przyspieszyła (np. torowiska na Grabiszyńskiej i Jedności Narodowej, bus pas na ul. Robotniczej). Dzięki temu transport zbiorowy stanie się bardziej konkurencyjny wobec auta i więcej osób się na niego zdecyduje, co jest zgodne z celem generalnym Polityki Mobilności (aby udział transportu niesamochodowego w podróżach po mieście wynosił 60%, a docelowo 65%, pamiętając, że “najistotniejszym celem na najbliższe lata jest przełamanie obecnej niekorzystnej wzrostowej tendencji udziału ruchu samochodowego w podróżach miejskich”).

 • Zakup trzech nowych tramwajów w całości niskopodłogowych – 24 000 000 zł

Niezależnie od tego, że czekają nas fundusze unijne, powinniśmy z własnych środków uzupełniać tabor tramwajowy. Można zrobić jeden przetarg, z opcją dokupu na wiele lat.

Taka jest realna potrzeba wrocławian. Obecnie w wielu miejscach w mieście tramwaj niskopodłogowy przyjeżdża z częstotliwością raz na godzinę (np. nr 17). Wyklucza to niepełnosprawnych z użytkowania tramwajów, ograniczając ich mobilność. Utrudnia użytkowanie osobom starszym, opiekunom z dziećmi w wózkach, czy osobom o ograniczonej sprawności. Należy przy tym mieć na uwadze, że jednym z celów podstawowych Wrocławskiej Polityki Mobilności jest poprawa jakości transportu i właśnie nowe wozy tę jakość mogą poprawić.
Wrocław powinien systematycznie kupować nowe tramwaje całkowicie niskopodłogowe, aby dać wszystkim mieszkańcom możliwość skorzystania z transportu zbiorowego odpowiedniej jakości. Stać nas na to.

 • Program pieszy – 3 000 000 zł

W wielu miejscach we Wrocławiu nie ma chodnika albo jego nawierzchnia jest w tragicznym stanie. Brakuje też np. wyniesionych przejść dla pieszych i innych środków uspokojenia ruchu, o które wnioskują mieszkańcy. Istnieje oficer pieszy, ale nie ma środków na inwestycje ważne dla osiedli, dlatego postulujemy utworzenie programu pieszego, na wzór rowerowego, z którego byłyby finansowane inwestycje w poprawę jakości poruszania się pieszo po mieście.

 • Zwiększenie puli środków na zieleń – 5 000 000 zł

Nowe miejsca nasadzeń powinny być wybierane na podstawie zgłoszeń mieszkańców, a także na podstawie projektów WBO z ostatnich lat, które otrzymały dużą, lecz niewystarczającą do realizacji liczbę głosów (również projekty nie polegające tylko na nasadzeniach, ale też zaprojektowaniu skweru, rewitalizacji jakiegoś terenu na funkcję rekreacyjną, etc).

Zwiększenie puli środków dotacji na ochronę zabytków z 3.8 mln zł do 4.5 mln zł; przeznaczenie dodatkowych 0.3 mln złotych dla biura Miejskiego Konserwatora Zabytków – 1 000 000 zł

Zmniejszanie puli środków, którą miasto przeznacza na finansowanie ochrony dziedzictwa, naszym zdaniem nie jest zgodne z interesem Wrocławia, którego rozwój opiera się w dużej mierze na silnej tożsamości lokalnej oraz wysokiej jakości życia w atrakcyjnym otoczeniu. Rozumiejąc jednakże sytuację budżetową Gminy postulujemy jedynie utrzymanie poziomu finansowania z roku ubiegłego w wysokości 4.5 mln złotych oraz przeznaczenie dodatkowych 300 tys. zł na stworzenie kompleksowej inwentaryzacji wrocławskich zabytków przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 • Zwiększenie puli Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja 2016, do 30 mln zł – 5 000 000 zł

Liczba projektów zgłoszonych przez wrocławian pokazuje, że pula środków w WBO powinna być o wiele większa. W Łodzi wynosi 40 mln zł, w Warszawie ponad 50 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na sprawy najbliższe mieszkańcom, w tym tereny zielone, rekreacyjne i sportowe.

Proponujemy, by powyższe propozycje sfinansować dzięki oszczędnościom w następujących pozycjach budżetowych.

 • Sprzedaż klubu WKS Śląsk i nieprzewidywanie żadnych środków na jego dofinansowanie – 31 000 000 zł

Gmina Wrocław powinna zrealizować swój plan i sprzedać udziały w Klubie zarówno dla dobra Śląska, kibiców jak i miejskiego budżetu.

Po pierwsze, pieniędzy w klubie brakuje. Zespół, który niedawno miał szansę walczyć o Ligę Mistrzów, w ostatnich latach tylko się osłabiał. Obecni prywatni właściciele nie są skłonni do inwestycji, a w sytuacji kryzysu nie można już dowolnie pompować w niego środków z budżetu miasta – bo są to pieniądze, których zabraknie na coś innego. Tylko nowy inwestor jest w stanie zapewnić Klubowi nowe życie.

Po drugie, pomimo sukcesów sportowych w kilku ostatnich latach obecnie widać, że nie ma nikogo, kto wiedziałby, jak zarządzać Klubem. Obecne władze pokazały, że niedawnego historycznego sukcesu nie są w stanie przekuć na „modę na Śląsk”.

Po trzecie, sport nie należy do ustawowych zadań własnych gminy. Inwestycje w sport nie są zakazane, ale w dobie oszczędności pieniądze powinno wydawać się na projekty kluczowe dla życia mieszkańców. W 2012 roku magistrat szacował wartość 51% akcji będących w posiadania Zygmunta Solorza na 30 mln złotych. 49% udziałów należących do miasta powinno być warte około 28 mln złotych, uwzględniając korektę za pakiet mniejszościowy. W projekcie Budżetu na rok 2016 zapisano wsparcie klubu WKS kwotą 3 000 000 zł – postulujemy rezygnację z tej pozycji, co wraz z przychodem ze sprzedaży pozwoli łącznie zaoszczędzić 31 000 000 zł.

 • Zmniejszenie kwoty na organizację igrzysk World Games – 4 500 000 zł

Impreza sportowa powinna być finansowana w większym stopniu ze źródeł sponsorów i zainteresowanych związków sportowych. Trzeba szukać tanich środków i oszczędności w organizacji. Uważamy, że 10 proc. oszczędność jest osiągalna, tak więc sugerujemy obniżenie o 4, 5 mln zł obecnego budżetu w wysokości 44, 6 mln zł.

 • Zmniejszenie budżetu na promocję miasta z 10 mln zł do 5 mln zł – 5 000 000 zł

Najlepszą promocją miasta są jego mieszkańcy, sprawna komunikacja, zadbane zabytki i dobrze funkcjonujący organizm miejski. Smog i korki nie są zaś żadną promocją i chcielibyśmy, by zwłaszcza wśród mieszkańców miasto promowało się przez fakty. Dlatego też uważamy, że warto przesunąć część środków przeznaczonych na promocję na inwestycje w lepszą jakość życia w naszym mieście. Im zaś ona będzie wyższa, tym i promocja miasta lepsza i bardziej wiarygodna. W innych pulach są przewidziane środki na promowanie np. zdrowych postaw i taką formę promocji popieramy.

 • Zmniejszenie budżetu na współpracę z zagranicą z 4,2 mln do 2 mln zł – 2 200 000 zł

Współpraca między miastami jest ważna, natomiast kluczowe są zadania bezpośrednio służące mieszkańcom. Jeśli nie stać nas na kwestie lokalne – lepiej ograniczyć nieco zakres współpracy zagranicznej, a zwiększyć go za jakiś czas, gdy sytuacja budżetowa Wrocławia się polepszy.

 • Wykreślenie zadania “Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – 9 633 000 zł

W ramach tego programu rozwijana jest deweloperska zabudowa na przedmieściach, bez dostępu do komunikacji i usług publicznych. Budowa w takich miejscach tylko pogłębia problemy komunikacyjne w całym mieście, a głównie w obszarze centralnym, a dodatkowo obciąża kieszenie wszystkich wrocławian z powodu konieczności wybudowania w zupełnie nowych miejscach infrastruktury technicznej. Potrzebujemy nowego programu wspierającego mieszkalnictwo na obszarach obsługiwanych dobrze komunikacją miejską, już wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Poza tym Wrocław jest w trakcie tworzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Warto się wstrzymać z rozwojem terenów pod mieszkalnictwo, do czasu przedstawienia nowego tego ważnego dokumentu, gdyż może on mocno ograniczyć dotychczas przeznaczone pod zabudowę tereny. To ważne, aby planowanie rozwoju nie było fikcją, ale realnym, świadomym działaniem.

 • Zmniejszenie zadania “Różne rozliczenia finansowe – wydatki majątkowe” ze 100 mln do 92 mln złotych – 8 000 000 zł

Księgowanie znaczących wydatków publicznych do kategorii “różne” jest najgorszą praktyką utrudniającą kontrolę społeczną nad finansami publicznymi. Warto podkreślić, że w projekcie budżetu kategoria “różne rozliczenia” stanowi aż 8% całości wydatków! W związku z tym postulujemy zmniejszenie tajemniczej kwoty 100 mln zł do 92 mln zł, aby choć nieznacznie obniżyć uznaniowość ich wydawania przeznaczając te pieniądze na jasno wyznaczone cele inwestycyjne, na przykład zakup jednego ze wskazanych przez nas wcześniej tramwajów niskopodłogowych.

 • Zmniejszenie zadania “Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” z 43 995 000 zł do 40 328 000 zł – 3 667 000 zł

Zmniejszenie funduszy na utrzymanie dróg o 8% i przesunięcie tych środków na utrzymanie torowisk pozwoli lepiej oddać faktyczny modal split podróży we Wrocławiu. Zgodnie z badaniami ruchu z 2010 r. we Wrocławiu 15,44% podróży odbywa się tramwajami, podczas gdy 57,92% podróży korzysta z infrastruktury drogowej (41,56% komunikacja samochodowa, 15,84% autobus, 0,52% taksówka). Proporcja tych dwóch udziałów to 3,75 – podczas gdy obecnie planowana proporcja w finansowaniu to 4,4 na korzyść infrastruktury drogowej. Co więcej, naszym zdaniem środki przeznaczane na torowiska powinny być ponadproporcjonalne z racji celu zwiększenia atrakcyjności komunikacii zbiorowej wynikającego z Polityki Mobilności.

Społeczne uwagi do budżetu Wrocławia na 2016 r. złożono w ramach projektu „Przestrzeń Wrocławia”, realizowanego w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia jest partnerem projektu. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
Wnioski do budżetu Wrocławia 2016, 7.8 out of 10 based on 4 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl