20

cze

Ustawa o ochronie krajobrazu pokona reklamy? »

Estetyka

Kancelaria Prezydenta RP opracowała projekt ustawy mającej chronić polski krajobraz przed chaotyczną zabudową i nadmiarem reklam. Forum Rozwoju Warszawy wyraża poparcie dla zapisów ustawy i apeluje do Prezydenta o doprowadzenie do uchwalenia nowych przepisów.

Projekt przygotowany przez Prezydenta RP zawiera przepisy korygujące kilka najważniejszych ustaw regulujących dziś zasady planowania przestrzeni i ochrony krajobrazu – m.in. Prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu przestrzennym, Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o samorządzie wojewódzkim. Prezydent proponuje m.in.

  • wprowadzenie definicji reklamy, pozwalającej na odróżnienie jej od innych budowli, znaków itd.,
  • wprowadzenie nowego podatku lokalnego od reklam, płaconego przez właścicieli nieruchomości,
  • możliwość regulacji zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń przez gminy za pomocą uchwały o mocy prawa lokalnego,
  • obowiązek sporządzania audytu krajobrazowego przez samorząd województwa,
  • obowiązek sporządzenia na poziomie wojewódzkim urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, aktu prawa miejscowego wiążącego dla gmin przy sporządzaniu studium zagospodarowania przestrzennego.

Forum Rozwoju Warszawy z entuzjazmem obserwuje inicjatywę ustawodawczą w tej kwestii i co do zasady popiera rozwiązania prawne w niej zawarte. Jako reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego popieramy zdecydowane działania państwa przywracające właściwą rangę planowaniu przestrzennemu, które zachowując szacunek dla wszelkich wartości demokratycznego państwa prawa, w tym własności prywatnej, skutecznie zabezpieczy interes ogółu społeczeństwa – wyrażający się w tworzeniu przyjaznych, przestrzeni publicznych, gdzie reklama jest dopełnieniem, a nie treścią. Apelujemy do Prezydenta o dalsze konsekwentne wsparcie projektu i dołożenie starań, aby stał się obowiązującym prawem.

Apel podobnej treści wystosowało do Prezydenta 7 innych stowarzyszeń miejskich: – Forum Rozwoju Olsztyna, Inwestycje dla Poznania, Projekt Bydgoszcz, Przestrzeń-Ludzie-Miasto z Krakowa, Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina oraz Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Inicjatorem akcji jest Forum Rozwoju Lublina.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl