8

Gru

TUMW domaga się budowy trasy tramwajowej na Nowy Dwór »

Komunikacja

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w połowie listopada uznała, że dla budowy buspasa (tzw. metrobusa) niepotrzebna jest ocena oddziaływania na środowisko.
Złożyliśmy wniosek, by taką ocenę jednak przeprowadzić. Uważamy, że tak duża inwestycja (gdzie m.in. trzeba wyciąć około tysiąca drzew) musi być realizowana zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Uważamy poza tym, że w postępowaniu konieczne jest rozważenie także wariantu tramwajowego, planowanego od dawna przez władze miejskie. Uważamy, że ten wariant jest lepszy dla mieszkańców, tańszy w dalszej perspektywie, ale także bardziej ekologiczny. Domagamy się też otwartego dla mieszkańców spotkania z urzędnikami RDOŚ i magistratu.

Budowa buspasa jest niezgodna z prawem
Buspas teoretycznie może być zbudowany na podstawie tzw. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Warto jednak zauważyć, że Urząd Miejski Wrocławia powinien przestrzegać nie tylko prawa krajowego, także prawa lokalnego. Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, prezydent wykonuje uchwały rady miejskiej – nie może zatem samowolnie od nich odstępować.

Uchwały Rady Miejskiej jasno mówią o tramwaju. Obowiązujące studium zagospodarowania przestrzennego (przyjęte uchwałą nr L/1467/10) stanowi, że „Planuje się rozwój tras komunikacji szynowej w kierunku Nowego Dworu i Muchoboru Wielkiego”. Podobnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, m.in. plan dla terenów przemysłowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn (uchwała z dnia 30 grudnia 2004 r.), który mówi że „obowiązuje torowisko tramwajowe”. Budowa buspasa, by była legalna, wymaga odpowiedniej zmiany studium i planów zagospodarowania.

Argumenty za budową tramwaju
Uważamy, że tramwaj jest lepszą opcją niż „metrobus”:
– na tramwaj można uzyskać środki unijne – do 85% kosztów inwestycji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podkreślało, że w miastach posiadających tramwaje preferowany będzie rozwój właśnie tej formy rozwoju. W przypadku „metrobusa” ewentualne dofinansowanie pozostaje niepewne;
– pozwoli na dojazd bez przesiadki do głównych węzłów (np. Dworzec Główny PKP, pl. Grunwaldzki – w zależności od wybranej trasy po już istniejących torach) i do innych rejonów miasta, z „metrobusa” trzeba będzie się przesiadać;
– nie stoi w korku w centrum, jak autobus;
– nie zanieczyszcza bezpośrednio naszych organizmów, jak autobusy z silnikiem Diesla (to one będą jeździć głównie po buspasie, bo autobusów elektrycznych ma być kupionych tylko 12).

Mieszkańcy Nowego Dworu niejednokrotnie jasno wyrażali chęć budowy właśnie tramwaju, a nie buspasa. Ekspertyza Politechniki Wrocławskiej udowodniła też, że budowa wiaduktu tramwajowego nie jest wcale droższa niż budowa wiaduktu dla autobusów.
Cieszymy się, że Prezydent Wrocławia zadeklarował, że powróci do budowy tramwaju, gdyby nie udało się pozyskać finansowania na „metrobus”. Apelujemy jednak, by tę decyzję podjąć już teraz, by nie czekać na ewentualne decyzje ministerstwa. Rozpoczęcie planowania trasy tramwajowej już teraz pozwoli jak najszybciej mieszkańcom Nowego Dworu i Muchoboru Wielkiego cieszyć się szybkim i sprawnym transportem.

Treść pisma:

W imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, zgodnie z art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę:

a.) o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i uchylenie postanowienia wyrażającego opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wydzielonej trasy transportu zbiorowego – METROBUS – przebudowa i infrastruktury technicznej” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

b.) o uwzględnienie w ocenie, o której mowa w pkt a.), wariantu trasy tramwajowej (zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia i obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego),

c.) o wyznaczenie otwartej dla mieszkańców rozprawy administracyjnej (art. 36 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Uzasadnienie

A. Tramwaj jest o wiele bardziej ekologicznym środkiem transportu i powinien być preferowany w środowisku miejskim.

Tabor:
1. Czas eksploatacji wagonów tramwajowych wynosi około 40 lat, podczas gdy autobusy wymieniane są już po około 10-15 latach. Dowodem na długowieczność pojazdów szynowych są będące wciąż we Wrocławiu w eksploatacji pojazdy Konstal 105 wyprodukowane w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Wiek 30 lat osiągają już także pierwsze wyprodukowane na świecie niskopodłogowe tramwaje drugiej generacji, które kursują we Francji, a z racji wciąż bardzo dobrego stanu technicznego, nie przewiduje się zakończenia ich eksploatacji w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym. Należy również zaznaczyć, że technika taborowa stoi obecnie już na tak wysokim poziomie, że wyprodukowany dziś tramwaj za 30-40 lat nie będzie ustępował funkcjonalnością nowemu, tak jak wagony Konstal 105 ustępują dziś nowoczesnym tramwajom niskopodłogowym. Ponadto praktyka przedsiębiorstw transportu kolejowego oraz tramwajowego pokazuje, że pojazdy szynowe są podatne na działania modernizacyjne przedłużające ich żywotność. Fakt ten decyduje o znacznie mniejszym obciążeniu środowiska zużytymi pojazdami.
2. Powyższe związane jest z faktem znacznie wolniejszego zużywania się układu napędowego tramwaju. Energoelektroniczne elementy układu rozruchowego nie zużywają się mechanicznie, nie wymagają wymian i regeneracji (w odróżnieniu od silników spalinowych i mechanicznych skrzyń biegów).
3. Z racji braku silników spalinowych, w tramwajach nie stosuje się olejów silnikowych, a zatem nie występuje konieczność utylizacji olejów przepracowanych. Znacznie zmniejszone zagrożenie wyciekiem płynów eksploatacyjnych do środowiska w przypadku awarii (obecność oleju przekładniowego jedynie w przekładniach głównych). Brak zagrożenie pożarem lub wybuchem spowodowanym przez materiały ropopochodne w przypadku wypadku.
4. Funkcja hamowania elektrodynamicznego znacznie zmniejsza zużycie elementów ciernych w hamulcach mechanicznych oraz zmniejsza emisję pyłu pochodzącego ze ścierających się okładzin do środowiska.
5. Brak obciążenia środowiska zużytymi oponami. Zestawy kołowe tramwajów mogą być wielokrotnie regenerowane.
6. W przypadku autobusów elektrycznych trudno obecnie ocenić żywotność baterii trakcyjnych, a przez to częstotliwość ich wymiany i konieczności utylizacji. Brak jest doświadczeń z intensywnej eksploatacji autobusów elektrycznych o dużych pojemnościach pasażerskich.
7. Rekuperacja energii z możliwością zwrotu do sieci zmniejsza zużycie energii elektrycznej. W przypadku budowy nowej infrastruktury i eksploatacji nowoczesnego taboru skuteczna rekuperacja może redukować zużycie energii o 30%.

Torowiska:
8. Torowiska bezpodsypkowe wymagają bardzo znikomą ilość czynności utrzymaniowych (szlifowanie szyn), co w odróżnieniu do wymaganych regularnych remontów warstw nawierzchni jezdni drogowych nie powoduje powstawania odpadów (np. gruzu asfaltobetonowego z wymienianych warstw ścieralnych).
9. Torowiska tramwajowe nie wymagają stosowania środków chemicznych w utrzymaniu zimowym. Wymagają odśnieżania w znikomym stopniu, co zmniejsza ruch odśnieżarek zimą.
10. Torowiska tramwajowe nie wymagają oświetlenia na całej długości, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii. Na trasie tramwajowej między centrum miasta a Nowym Dworem wiele odcinków nie będzie wymagać oświetlenia po zmroku, czego będzie wymagać jezdnia autobusowa.
11. Zastosowanie torowisk pokrytych roślinnością zwiększa powierzchnię czynną biologicznie w mieście, a w szczególności przyczynia się do:
Regulacji bilansu wodnego – torowiska trawiaste są w stanie zatrzymać średnio 70% trafiającej na nie w ciągu roku wody z opadów atmosferycznych. Zjawisko to przyczynia się do redukcji ilości wody odprowadzanej do kanalizacji, a przez to umożliwia projektowanie mniej pojemnych i tańszych systemów odwodnienia. Znacząco redukuje też możliwość wystąpienia przypadków przepełnienia kanalizacji w wyniku intensywnych opadów. Ponadto pozostała część wody odpływającej z toru zatrawionego jest czystsza od spływającej z jezdni i innych powierzchni szczelnych.
Regulacji temperatury – schładzanie powietrza i redukcja zjawiska „miejskich wysp ciepła”, które wzmagają występowanie i efekty ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zieleń redukuje ten efekt poprzez pobieranie energii potrzebnej do fotosyntezy, chłodzenie przez parowanie (energia potrzebna do odparowania 1 litra wody chłodzi 200 m3 powietrza o 10°C), zapobieganie nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni. Jest to szczególnie ważne, gdy zatrawione torowisko w gęsto zabudowanej przestrzeni miejskiej jest jedynym zielonym elementem ulicy.
Redukcji zanieczyszczeń powietrza – na powierzchniach roślin osadzają się cząstki szkodliwych dla ludzi i zwierząt pyłów. Część z nich może być przez rośliny przetwarzana lub wiązana w ich strukturze. Powoduje to lokalną redukcję zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu, czemu sprzyja lokalizacja torowisk trawiastych blisko miejsca ich emisji od transportu samochodowego.
Redukcji hałasu pochodzącego z pojazdów – emisja hałasu od tramwajów występuje głównie w dolnej części pojazdów (silniki, przekładnie, hałas toczenia). Podwozia pojazdów szynowych są zakryte, co powoduje odbicie hałasu w kierunku toru i stłumienie go tam w roślinnej zabudowie.
Redukcji hałasu odbitego, co jest istotne w gęstej zabudowie.

B. Wycinka drzew

Trudno też zgodzić się z faktem, że budowa jezdni w centrum miasta o takiej długości, nie oddziałuje w znaczący sposób na środowisko.
Inwestycja wymaga m.in. wycinki ok. tysiąca drzew. Uważamy, że to znacząca ingerencja w środowisko, która uzasadnia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (13 votes cast)
TUMW domaga się budowy trasy tramwajowej na Nowy Dwór, 9.1 out of 10 based on 13 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl