12

lis

Wnioski i uwagi do projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia »

Architektura i Urbanistyka

Trasa W-Z, WrocławJeden z naszych członków, Marek Nowak, złożył wnioski i uwagi do projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia, zwanego dalej projektem aktualizacji Programu:

1. Projekt aktualizacji Programu narusza rozporządzenie, w zakresie opisanym w poniższych uwagach odnoszących się do hałasu drogowego.
Uwaga nr 1
Zgodnie z par. 5 pkt 1 lit. a rozporządzenia: „uzasadnienie zakresu [zagadnień programu] uwzględnia dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, w tym w szczególności odnoszące się do charakterystyki obszaru objętego mapą akustyczną, w tym uwarunkowań wynikających z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego (…).”
Projekt aktualizacji programu poza ogólnikami (s. 36-38) nie zawiera opisu uwarunkowań wynikających z ustaleń poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o uzupełnienie projektu.
Uwaga nr 2
Zgodnie z par. 5 pkt 1 lit. d rozporządzenia: „uzasadnienie zakresu [zagadnień programu] uwzględnia dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, w tym w szczególności odnoszące się do trendów zmian stanu akustycznego.”
Projekt aktualizacji programu poza ogólnikami (s. 64-65) nie przybliża trendu, a w szczególności nie można z niego wywieść, jakie w przyszłości mogą nastąpić zmiany w stanie akustycznym miasta i jego poszczególnych części.
Uwaga nr 3
Zgodnie z par. 5 pkt 1 lit. e rozporządzenia: „uzasadnienie zakresu [zagadnień programu] uwzględnia dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, w tym w szczególności odnoszące się do koncepcji działań zabezpieczających środowisko przed hałasem.”
W projekcie aktualizacji programu brak jest wyraźnie zakreślonej koncepcji w/w działań, która finalnie miała by doprowadzić do redukcji hałasu poniżej wartości progowej w całym mieście.
Uwaga nr 4
Zgodnie z par. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia: „uzasadnienie zakresu [zagadnień programu] uwzględnia ocenę realizacji poprzedniego programu dla programu opracowywanego kolejny raz, w tym zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich skuteczności i analizą poniesionych kosztów.”
Projekt aktualizacji programu poza ogólnikami (s. 62) nie ocenia skuteczności poszczególnych zrealizowanych zadań wynikających z POŚPH 2009.
Uwaga nr 5
Zgodnie z par. 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia: „uzasadnienie zakresu [zagadnień programu] uwzględnia ocenę realizacji poprzedniego programu dla programu opracowywanego kolejny raz, w tym analizę niezrealizowanych części programu wraz z przyczynami braku realizacji.”
Projekt aktualizacji programu (s. 62-63) nie wyjaśnia, poza ogólnikami o środkach finansowych, dlaczego w okresie do października 2012 roku (wejścia w życie wyższych dopuszczalnych norm hałasu) władze Wrocławia nie wykonały aż 13 zadań wynikających z POŚPH 2009.
2. Inne zastrzeżenia:
Uwaga nr 6
Wskaźnik M ma trzy istotne wady:
– rozporządzenie nie precyzuje, dla jakiego obszaru należy obliczać ten wskaźnik,
– rozporządzenie nie precyzuje, w którym punkcie obszaru wyznaczyć wielkość przekroczenia dopuszczalnego hałasu dB,
– wartość M nie koreluje z subiektywnym odczuciem hałasu.
Stąd też wynika swoboda, zbyt daleka, po stronie władz miasta w takim ustalaniu danych i parametrów do wyliczenia wskaźnika, aby uzyskać z góry zaplanowany cel, niekoniecznie służący mieszkańcom cierpiącym na ponadnormatywny hałas w skali mikro, ulicy czy większego zgrupowania budynków mieszkalnych.
Uwaga nr 7
Cel strategiczny (s. 33) jest niezrozumiały. Podczas konsultacji społecznych (spotkanie w dniu 29 października) autorzy projektu poinformowali, że zmniejszenie wyższego z dwóch wskaźników długookresowej oceny hałasu (dobowy, nocny) wpływa na zmniejszenie tego niższego, co ostatecznie oznacza uzyskanie tego samego. Jeśli tak jest, co nadal budzi moje wątpliwości, dlaczego wprost nie napisano, że każdy z tych dwóch wskaźników musi uzyskać poziom poniżej wartości progowych.
Wniosek nr 1
Wniosek o zmianę treści celu strategicznego, na: „Długookresowym celem strategicznym Programu jest obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości niższych, niż wartości dopuszczalne w przepisach prawa, przy czym w 2018 roku w stosunku do 2013 roku odsetek osób narażonych na hałas ponadnormatywny:
– od 5 dB do 10 dB ulegnie zmniejszeniu o co najmniej 50%,
– 10 dB i więcej ulegnie zmniejszeniu o co najmniej 90 %.”
Wniosek nr 2
Wniosek o uzupełnienie projektu poprzez dodanie, że maksymalnie w 2016 roku zostanie utworzony ośrodek monitoringu klimatu akustycznego, z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i rozbudowy (zwiększenia) ilości punktów pomiarowych hałasu w mieście.
W przypadku nie uwzględnienia wniosku należy przyjąć, że staje się wnioskiem do Prezydenta Miasta Wrocławia w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, bez wymogu ponownego jego składania.
Wniosek nr 3
Wniosek o szersze omówienie pierwszego myślnika akapitu na s. 38, w tym w szczególności jednoznaczne określenie jak kształtować budynki (linie zabudowy) i ich wzajemne lokalizacje.
Wniosek nr 4
Wniosek o uzupełnienie projektu poprzez dodanie informacji o trybie i zasadach doboru miejsc pomiaru hałasu, które posłużyły do opracowania aktualizacji programu z uprzednim sporządzeniem mapy akustycznej.
Wniosek nr 5
Wniosek o uzupełnienie s. 106, w ten sposób, że raporty z postępów realizacji programu podlegać będą niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Wniosek nr 6
Wniosek o uzupełnienie projektu poprzez dodanie, że wraz z przyjęciem aktualizacji programu organ wykonawczy gminy będzie zobowiązany do podjęcia inicjatywy w sprawie wprowadzenia przez Ministra Środowiska zmian we właściwym rozporządzeniu określającym normy hałasu, tak, aby je zmniejszyć co najmniej do poziomu sprzed nowelizacji w 2012 roku. W przypadku nie uwzględnienia wniosku należy przyjąć, że staje się wnioskiem do Prezydenta Miasta Wrocławia w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, bez wymogu ponownego jego składania.
Wniosek nr 7
Wniosek o uzupełnienie projektu poprzez dodanie wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, takich jak Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Wrocławskie Inwestycje, w zakresie stosowanych technik i technologii, także materiałów, mających służyć dla poszczególnych inwestycji drogowych jako co najmniej dominujący składnik dla minimalizacji negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka. W przypadku nie uwzględnienia wniosku należy przyjąć, że staje się wnioskiem do Prezydenta Miasta Wrocławia w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, bez wymogu ponownego jego składania.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl