14

lip

List TUMW do Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży Wrocławskiego Centrum SPA »

Architektura i Urbanistyka

WCSPA Fot. Siloy z Wratislaviae AmiciPublikujemy nasz list wysłany 13 lipca 2011 roku do Prezydenta Wrocławia w sprawie sprzedaży dawnego Zespołu Pływalni Miejskich przy ul. Teatralnej. Oto jego treść:

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, stowarzyszenia zajmującego się między innymi sprawami ochrony zabytków wyrażam głębokie zaniepokojenie przyszłością budynku dawnego Zespołu Pływalni Miejskich przy ulicach: Teatralnej 10-12 i Menniczej 12, wpisanego do rejestru zabytków pod nazwą “Łaźnia Miejska”, pod numerem 347/Wm.

Jak wynika z doniesień prasowych w dniu 28 czerwca br. gmina Wrocław sprzedała udziały spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o., właściciela wspomnianego obiektu, łódzkiemu deweloperowi Central Fund of Immovables.
Po zapoznaniu się z dotychczasowymi realizacjami nabywcy budynku (www.cfi24.pl), odnosimy wrażenie, że przeprowadzane przez powyższą firmę renowacje budynków zabytkowych w innych miastach reprezentują poziom nieadekwatny do skali i rangi tego zabytku. Dlatego też uznajemy za konieczne zadać następujące pytania:

1) jakie działania z zakresu nadzoru właścicielskiego, służące ochronie zabytku, podejmowane były przez Urząd Miejski w odniesieniu do spółki w okresie posiadania udziałów przez Gminę Wrocław?

2) jaką procedurę zastosowano przy wyborze nowego właściciela udziałów spółki, w szczególności jakie kryteria brano pod uwagę przy ocenie ofert?

3) czy w procesie wyboru wpływ na kryteria stosowane do oceny ofert miały kwestie

a) ochrony zabytków, w szczególności doświadczenia oferenta w zakresie renowacji budynków wpisanych do rejestru zabytków i zarządzania nimi
b) zachowania obecnego społeczno-gospodarczego charakteru basenów jako powszechnie dostępnych dla mieszkańców – a jeśli tak, to w jaki sposób?

Nasze obawy wynikają z faktu, że firma Central Fund of Immovables powiązana była z dwiema inwestycjami w Łodzi, które zakończyły się tragicznie. W 2009 roku został zdewastowany i częściowo wyburzony bez stosownego pozwolenia zabytkowy kompleks fabryczny Zygmunta Richtera. Natomiast w 2005 roku w trakcie prowadzenia prac porządkowych runął stylowy, zabytkowy budynek znanego fabrykanta Karola Scheiblera przy dawnym Wodnym Rynku.

Źródła:

Mając na względzie troskę o utrzymanie budynku co najmniej w obecnym stanie i obawiając się nieprofesjonalnych prac renowacyjnych w związku z brakiem odpowiedniego doświadczenia oraz przykłady złych praktyk po stronie nabywcy, oczekujemy zapewnienia właściwej kontroli stosowania obowiązujących przepisów prawa, jako jednego z priorytetów dla służb nadzoru budowlanego i nadzoru konserwatorskiego.

Pragniemy również wyrazić nadzieję, że aktualne – jak również określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – sportowo-rekreacyjne przeznaczenie budynku faktycznie zostanie zachowane. Jest to o tyle istotne, że w ostatnich latach część z wrocławskich pływalni została zamknięta, co stoi w sprzeczności z deklarowaną przez władze miasta strategią poprawiania jakości życia w mieście.

Mające miejsce w 2010 roku, w historycznym i kulturowym centrum Wrocławia, nielegalne wyburzenie innego budynku objętego ochroną jako zabytek na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktu powszechnie obowiązującego prawa miejscowego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/442/99 z dnia 21.10.1999r. (§ 25 ust. 27 pkt 2 lit. c oraz d), przy ulicy Kanonii 9 – w sposób wyraźny wskazuje, jak ważna jest koordynacja prac i ścisła współpraca między służbami odpowiedzialnymi za zachowanie w należytym stanie takich budynków, by nie popełniono podobnych błędów w przyszłości.

Z poważaniem,

W imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Przemysław Filar
Prezes

 

Do wiadomości:
1. Pan Jacek Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, brm@um.wroc.pl
2. Pani Aleksandra Urban-Stromich, Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMW, bnw@um.wroc.pl
3. Pan Marek Adamowicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, pinb@um.wroc.pl
4. Pani Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, Miejski Konserwator Zabytków, mkz@um.wroc.pl
5. Pan Andrzej Kubik, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dwkz@dwkz.pl
6. Pan Piotr Fokczyński, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW, Architekt Miasta, wab@um.wroc.pl
7. Gazeta Wyborcza, Wrocław – listy@wroclaw.agora.pl
8. Pani Beata Maciejewska – beata.maciejewska@wroclaw.agora.pl
9. Polska Gazeta Wrocławska – redakcja@gazeta.wroc.pl
10. Tuwroclaw.com – redakcja@tuwroclaw.com
11. Moje Miasto Wrocław – redakcja@mmwroclaw.pl
12. Radio Wrocław, pan Piotr Kaszuwara – piotrkaszuwara@gmail.com
13. Zawód: Architekt – Krajowa Izba Architektów – redakcja@zawod-architekt.pl
14. Inwestor – gazeta inwestycyjna office@Investpress.pl
15. TVP Wrocław, redakcja „Faktów” – sekretariat.wroclaw@tvp.pl, pani Katarzyna Dynowska katarzyna.dynowska@tvp.pl
16. TVN, Redakcja programu “Uwaga” – twojauwaga@tvn.pl

 

List w sprawie WCSPA strona 1 List w sprawie WCSPA strona 2 List w sprawie WCSPA strona 3

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
List TUMW do Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży Wrocławskiego Centrum SPA, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl