11

gru

Dlaczego nie rozwijamy się według strategii? »

Bez kategorii

Tunel pod tzw. placem DominikańskimZaniepokojeni nierealizowaniem wielu postulatów Strategii Rozwoju Wrocławia z 2006 roku, wnioskujemy do Prezydenta o rozwiązywanie codziennych potrzeb mieszkańców, a nie koncentrację na „wielkich inwestycjach”

10 grudnia 2012 roku złożyliśmy na ręce prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza – pismo, w którym pytamy o niezrealizowane postulaty zawarte w uchwale przyjętej w 2006 roku pt. „Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus”. Poniżej publikujemy skany oraz treść listu.

Strategia Rozwoju Wroclawia str. 1Strategia Rozwoju Wroclawia str. 2Strategia Rozwoju Wroclawia str. 3


Szanowny Panie Prezydencie,

W lipcu 2006 roku Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę w sprawie strategii rozwoju pt. „Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus”. Tak znaczny upływ czasu skłania do ewaluacji wdrażania Strategii.

Przyjęta w niej metoda monitorowania, przewidująca udział wszystkich aktorów lokalnych, uzasadnia wystąpienie w tej sprawie naszej organizacji. Jako stowarzyszenie zajmujące się szerokim spektrum spraw związanych z Wrocławiem, chcielibyśmy zwrócić uwagę na niewystarczający poziom realizacji założeń strategicznych.

Nacisk położony w ostatnich latach na realizację wielkoformatowych inwestycji osłabił wagę przykładaną do działań o mniejszej skali, ale poniekąd ważniejszych, bo odwołujących się do podnoszenia poziomu życia obywateli, którzy od władz oczekują poprawy jakości najbliższego otoczenia. Uchwalona kilka lat temu strategia dawała nadzieję na przybliżenie horyzontu stawianych przez miasto celów w stronę aktywizacji społecznej, inicjatyw lokalnych: działań może mniej efektownych, ale skutecznie poprawiających standard życia w mieście. Niestety, te oczekiwania mieszkańców nie zostały zaspokojone, a postulaty zamieszczone w tym dokumencie wydają się być nierzadko zbiorem przykładów myślenia życzeniowego.

Jeśli uznać, że Strategia jest fundamentem na którym chcemy zbudować nasz wspólny, wrocławski dom, to niestety – nie znajdujemy wśród rezultatów prowadzonej przez władze miejskie polityki najważniejszych jego elementów. Wygląda to tak, jakby proces budowy został rozpoczęty, ale cel i środki do jego realizacji zostały gdzieś pod drodze zagubione. W opracowywanych przez Urząd Miejski dokumentach, aktach prawnych samorządu i bieżąco realizowanych przedsięwzięciach rzadko znajdujemy odzwierciedlenie tych racjonalnie i z rozwagą spisanych kierunków rozwoju miasta. Mamy wrażenie, że podążanie ich tropem zostało zaniechane.

Z troski o Wrocław, kierując się dobrem publicznym, oczekując pełnej jawności władzy oraz dążąc do rzetelnej i efektywnej współpracy obywateli z administracją – na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego – wnoszę o bezzwłoczne opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, mających na celu wprowadzenie w życie dotychczas niezrealizowanych celów Strategii.

Wybrane przez nas kluczowe wskazania[1] i działania[2] obrazują nasze oczekiwania dotyczące tworzenia uporządkowanego miasta i podnoszenia jakości życia jego mieszkańców, którzy powinni mieć większy udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju Wrocławia oraz bardziej uczestniczyć w zarządzaniu sprawami publicznymi.

Kierunki rozwoju z perspektywy Ludzi

1. wskazanie: komercjalizacja walki z wandalizmem, śmieceniem i dzikim parkowaniem.

Kierunki rozwoju z perspektywy Wspólnoty

2. wskazanie: Informowanie obywateli. Dostarczanie im wiedzy o wyborach, przed którymi stoi miasto, związanych z nimi korzyściach, ryzyku i niedogodnościach.

3. wskazanie: Rozwijanie postaw obywatelskich poprzez debaty dotyczącą spraw wspólnych. Promocja Miasta kierowana do wewnątrz. Media nastawione na poważną dyskusję.

4. wskazanie: Konieczność jasnych sygnałów, kto tu rządzi. Wydzielenie i decentralizacja środków na zwalczanie przyczyn i szybkie usuwanie skutków osiedlowego wandalizmu.

5. działanie: Pilotażowy program autonomizacji wybranego, wyodrębnionego urbanistycznie i funkcjonalnie osiedla w obrębie miasta (Leśnica?).

6. działanie: Sporządzenie i stała aktualizacja kompleksowej „mapy” aktywności obywatelskiej, uwzględniającej w pełni jej merytoryczną i instytucjonalną różnorodność.

7. wskazanie: Dywersyfikacja zarządzania miastem poprzez zwiększanie uprawnień osiedli (Leśnica, Brochów, Psie Pole), które stanowiły kiedyś oddzielne jednostki administracyjne i samorządowe i nadal zachowują autonomiczny charakter. Trzeba, aby uzyskiwały one autonomię zbliżoną do podmiotowości miejscowości satelitarnych.

8. wskazanie: Rozszerzenie systemu komunikacji publicznej na miejscowości aglomeracji. Szybkie linie tramwajowe i kolej aglomeracyjna. Skojarzone dojazdy do pracy.

Kierunki rozwoju z perspektywy Przestrzeni

9. wskazanie: Powstrzymanie transformacji Wrocławia w obwarzanek. Odwrócenie procesu degeneracji wewnętrznego pierścienia zabudowy mieszkalnej.

10. wskazanie: Zahamowanie procesów urban sprawl (rozpełzania się miasta), które w obecnej sytuacji demograficznej grożą wyludnieniem Miasta.

11. wskazanie: Miasto z klasą w wyrazie przestrzennym, dopracowaniu detali i standardzie utrzymania. Nowe miejsca z klasą łączyć ciągami z klasą, tworząc sieć ogarniającą całe miasto.

12. wskazanie: Konsekwentnie wysoki standard małej estetyki. Mniej brudu, graffiti, hałasu, odchodów, reklamy, ruder, rupieci, zaduchu, żebractwa itp. Zero tolerancji dla dewastacji.

13. wskazanie: Podciąganie szyków. Wyszukiwanie najbrzydszego miejsca w Mieście (konkurs?), ze zobowiązaniem magistratu do poprawy sytuacji jako efektem finalnym.

14. działanie: Projekt pilotażowy Ogród w Mieście. Uwspółcześniony model wypoczynku na działce, wykorzystujący tereny rolnicze w obrębie miasta: czyste otoczenie, większe działki, lepsze gleby, dogodny dojazd, kompozycja krajobrazowa, pakiet usług towarzyszących (uprawa ziemi, sadzonki, elementy wyposażenia, woda i elektryczność, sanitariaty, dozór, transport, wyżywienie, place zabaw, tereny piknikowe i inne atrakcje).

Kierunki rozwoju z perspektywy Samorządu

15. Samorząd, Myślenie: Trzeba systematycznie i cierpliwie wspomagać kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Miasto z klasą, to miasto, któremu ton nadaje klasa średnia.

16. Samorząd, Inspirowanie: Trzeba animować wolną od sensacji i lobbingu debatę publiczną. Samorząd musi znać preferencje obywateli. Równie ważne są otwartość na krytykę i odporność na demagogię.

17. Samorząd, Służba: Umiejętność współdziałania z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi. Życzliwa otwartość na propozycje obywateli. Poszerzanie zakresu społecznej partycypacji.

Ponieważ nie wszystkie sprawy, nawet te uznane za ważne, mogą zostać w krótkim okresie zrealizowane, przykładowo wskazujemy na inne działania, które również należałoby mieć na uwadze:

  • Uruchomienie w jednym z obszarów Miasta, szczególnie zasłużonym w okresie powodzi 1997 roku, programu pilotażowego Pospolite Ruszenie, z intencją powołania stałych struktur bazujących na tradycji historycznych form organizacji społeczeństwa;
  • Przekształcenie Biura Rozwoju Wrocławia w jednostkę pracującą na rzecz rozwoju całej aglomeracji;
  • Wystawa Ziem Odzyskanych dla Zachodu;
  • Bezkolizyjny system ścieżek rowerowych w układzie aglomeracyjnym. Strzeżone parkingi rowerowe w węzłach komunikacyjnych i nie tylko.

Ponadto, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie informacji, które osoby zostały wyznaczane do pełnienia funkcji rzecznika Strategii [s. 55].

[1] Wskazania – określają ogólne kierunki, w których Wrocław powinien się zmieniać. Pomyślano je jako wytyczne, które muszą ulec konkretyzacji w odpowiednich planach operacyjnych. W niektórych tylko przypadkach samorząd odgrywać będzie rolę głównego czynnika sprawczego. W wielu innych przypadnie mu rola wspomagająca lub jedynie rola inspiratora. [str. 12]

[2] Działania – propozycje przedsięwzięć wspierających realizację strategii, bądź to przez dokładniejsze rozeznanie sytuacji (nawiązanie do prekursorskiej roli Wrocławia w analizie danych statystycznych!), bądź przez programy pilotażowe, mające na celu wypracowanie modelowych rozwiązań. Główna rola w tych działaniach przypada Miastu. Wymieniono też prestiżowe projekty o strategicznym znaczeniu, które znajdują się w fazie negocjacji. [s. 12]

Miasto na zakupach

 „Miasto na zakupach” – fot. WP 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (12 votes cast)
Dlaczego nie rozwijamy się według strategii?, 9.8 out of 10 based on 12 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl